Aids Sex Edukáció Szemle
Aids Sex Education Review
 
 15. szám
2013/15           ISSN: 1416-8189

Tisztelt Szerzőink!

Az AISZED Szemle szakmai online magyar és angol nyelvű folyóirat, amely korrekt információkat, új kutatási eredményeket, publikációkat közöl közérthető módon fiatalok számára. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat független szakértő bevonásával a Szerkesztőség bírálja el. A közlésre benyújtott anyag más folyóiratnál elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet. Az alábbiakat kérjük leendő szerzőinktől.

1. A tanulmány szövegét elektronikus formában kérjük leadni a sexeducatio@sexeducatio.hu címre MS-Word for Windows 6.0 (vagy frissebb verziójú) formátumban. Ajánlott: Times New Roman 12 p. betűtipus, 1,5 sortávolság.

A tanulmány nyelve: magyar, de angolul is írható, könnyen érthető, világos, rövidítések és minden zavaró jel nélkül, fogadjuk be a cikkeket, ha nyelvileg korrekt és lektorált, amelyről a szerző gondoskodik.

2. A címlapon a tanulmány címe, a szerzők neve és munkahelye, valamint az első szerző elérhetősége szerepeljen. (cím, e-mail), Kérjük, hogy a magyar nyelvű tanulmányhoz rövid angol nyelvű összefoglalót is küldeni szíveskedjenek, az angol nyelvű tanulmányhoz pedig magyar nyelvű összefoglalót. A tanulmány legfeljebb 5 kulcsszavát is magyarul és angolul kérjük megadni.

3. Az esetleges köszönetnyilvánításokat kérjük külön oldalon feltüntetni..

4. A kézirat végén kérjük megadni az alábbiak szerint magyarul és angolul a Szerző(k) 10 soros önéletrajzát folyószövegként egyes szám 3. személyben (Születési év, hely. Végzettségek. Munkahely. A témába vágó aktivitások. Kiemelt témák. Esetleges díjak, kitüntetések.)

5. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:

– ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: Shryock(1947: 75);

– egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve (háromnál több szerző esetében az első szerző és mtsa.-i, a megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Rosenberg 1962: 35)..

6. A szövegben szereplő táblázatokat arab sorszámozással, címmel ellátva kérjük. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem tudjuk elfogadni tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a szerző ábrát kíván közölni, ezt külön arab sorszámozással, legalább 200 dpi. felbontással, megszerkesztve kérjük leadni. A szöveget illusztráló képek jogi tisztaságát nincs módunkban ellenőrizni, így azért a szerző a felelős.

7. Az irodalomjegyzék alapelve megegyezik az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelveivel  http://itk.iti.mta.hu/

A szövegtörzs után, külön kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők családi neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli  hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az utóneveket nagybetűs rövidítéssel kérjük jelölni. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három alapformája folyóiratunkban a következő:

  • Könyv:Szerző(k):  A mű címe. A kiadás helye, a kiadó neve, kiadás éve, Oldalszám.

Példa: SIGERIST, H. E.: Civilisation and Disease. Oxford, Oxford University Press, 1943, 15-17.

Monográfiák:

BITSKEY,I.: Humanista erudíció és barokk világkép - Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 22–29.

Többszerzős tanulmánykötetek:

Janus Pannonius: Tanulmányok, szerk. KARDOSTibor, V. KOVÁCSSándor, Bp., Akadémiai, 1975 (Memoria Saeculorum Hungariae, 2).

Szövegkiadások:

SZEPESI, CS. M.: Összes művei, kiad. KOVÁCSSándor Iván, KULCSÁRPéter, bev. KOVÁCSSándor Iván, Bp., Akadémiai, 1968 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 1), 7–104.

Többkötetes művek:

FALUDI, F.: Prózai művei, kiad. VÖRÖSImre, URAYPiroska, Bp., Akadémiai, 1991 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 8), I–II.

Magyar költők 17. század – A kuruc kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKITibor, Bp., Szépirodalmi, 1990 (Magyar Remekírók), I, 455–461.

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok:

KLANICZAI, T.: Egyetem és politika a magyar középkorban = K. T., Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 67–76.

PIRNÁT, A.: A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS, B. Bp., Akadémiai, 1987 (Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 9–59.

Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány:

A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztője(i)nek neve: A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma.

Példa: CAMPBELL, M. M: Dentistry then and now. In J. Woodforde: The strange story of false teeth. 34-35. London: Routledge & Keegan Paul, 1968.

Periodikában közölt tanulmányok:

KLANICZAY, T.: Nicasius Ellebodius és poétikája, ItK, 1971, 24–34.

HORVÁTH, K.: Az ember tragédiája szereplőinek és motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről, ItK, 97(1993), 301–336.

  • Folyóiratcikk: Szerző(k): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (szám sorszáma): (a megjelenés éve): a cikk kezdő és befejező oldalszáma; Példa: PORTER, R.: Bethlem-Bedlam: methods of madness. History Today 47, no. 10. (Oct 1997): 41-47. 
  • Levéltári forrás

-Budapesti Fővárosi Levéltár BFL VI.1.b. 2. doboz. 26.730/1878. 3–8. p.

-Semmelweis University Archives (SE Lt.) 3/a. University Council Meetings Minutes 6th volume 1956/57.p.59. /4/

  • Internetes hivatkozás

MCKILLOP, Tom: “Can Europe compete in biomedical research?” Summary of the second Annual Forum (Lecture given by Sir Tom McKillop, FMedSei, Chief Executive of AstraZeneca), on 31 March 2004. URL http://www.acmedsci.ac.uk/download.php?file=/images/publication/20040331.pdf

AISZED Szemle szerkesztőbizottsága